Logo skifb

B. Gangaku Sho

Kanazawa Nobuaki Gankaku Sho