Logo skifb

Gyaku Zuki

JKS Chief Instructor M. Kagawa demonstrating.

Kagawa Kihon Gyaku zuki