Logo skifb

JKA 2007 Japan Cup Men Kumite FINAL Taniyama vs Sugiyama

JKA 2007 - 50th Japan Cup Kumite FINAL
Taniyama Takuya vs Sugiyama Shunsuke"